Vinárstvo Habsburg a.s.

MIMORIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE

obchodnej spoločnosti VINÁRSTVO HABSBURG a.s., so sídlom Palárikova 1732/3, 908 51 Holíč, Slovenská republika

Predstavenstvo obchodnej spoločnosti VINÁRSTVO HABSBURG a.s., so sídlom Palárikova 1732/3, 908 51 Holíč, Slovenská republika, IČO: 48 153 745, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka číslo: 10657/T (ďalej aj len „Spoločnosť“) v súlade s ustanovením § 184 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a čl. VII bod 3. platných Stanov Spoločnosti zvoláva

mimoriadne valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční

dňa 26. mája 2020 o 11:00 hod. v sídle Spoločnosti na Palárikovej ul. 1732/3, 908 51 Holíč

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE!

V súvislosti s nepriaznivým vývojom epidemiologickej situácie pri výskyte ochorenia COVID-19 sa Predstavenstvo Spoločnosti rozhodlo umožniť akcionárom využitie svojho hlasovacieho práva na mimoriadnom valnom zhromaždení (ďalej aj len „MVZ“) prostredníctvom korešpondenčného hlasovania, ktoré bolo všetkým právnickým osobám umožnené podľa § 5 zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony („Lex Corona“).

Zároveň, vzhľadom na vydané opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa 23. marca 2020, č. OLP/2731/2020 (ďalej aj len „Opatrenie ÚVZ OLP/2731/2020“), ktorým bolo od 24. marca 2020 až do odvolania zakázané organizovať a usporadúvať akékoľvek hromadné podujatia, Predstavenstvo Spoločnosti si dovoľuje akcionárov informovať, že počas platnosti a účinnosti vyššie uvedeného Opatrenia ÚVZ OLP/2731/2020 sú povinní využiť výhradne formu účasti na MVZ prostredníctvom korešpondenčného hlasovania; vzhľadom na vyššie uvedené opatrenia odôvodňujúce potrebu využitia len formy korešpondenčného hlasovaniaosobná účasť akcionárov na MVZ nebude umožnená. 


VALNÉ ZHROMAŽDENIE

obchodnej spoločnosti VINÁRSTVO HABSBURG a.s., so sídlom Palárikova 1732/3, 908 51 Holíč, Slovenská republika sa uskutočnilo dňa 14. februára 2020 o 14:00 hod. v sídle Spoločnosti na Palárikovej ul. 1732/3, 908 51 Holíč

Vinárstvo Habsburg a.s.
Palárikova 3, 908 51 Holíč
zobraziť na mape

info@habsburg.sk
00421 948 931 139

Martina Čárska - obchodné zastúpenie
carska@habsburg.sk - 00421 948 210 301

IČO: 48153745
DIČ 2120073560, DIČ DPH SK2120073560

Otváracia doba:
Pon – Pia 8 h – 16 h

Vinohrady Habsburg a.s.
Palárikova 3, 908 51 Holíč
zobraziť na mape

info@vinohradyhabsburg.sk

IČO: 50717791
DIČ 2120458010, DIČ DPH SK2120458010