Akcie Vinárstvo Habsburg a.s.

Predstavenstvo Spoločnosti schválilo zvýšenie základného imania o sumu 1 940 000 EUR, a to vydaním 1 940 kmeňových akcií na meno v listinnej podobe, z ktorých každá má menovitú hodnotu 1 000 EUR.

Akcie sa vydajú za emisný kurz, ktorý je totožný s ich menovitou hodnotou, t.j. za emisný kurz vo výške       1 000 EUR za jednu akciu.

Doterajší akcionári majú právo na prednostné upisovanie akcií na zvýšenie základného imania, a to v pomere menovitej hodnoty ich akcií k výške doterajšieho základného imania. Doterajší akcionári si môžu svoje právo na prednostné upísanie akcií uplatniť v 1. kole od 01.10.2020 do 15.10.2020, a to doručením písomného vyhlásenia o upísaní akcií do sídla Spoločnosti na Palárikovej ul. č. 1732/3, 908 51 Holíč alebo osobne v sídle Spoločnosti na Palárikovej ul. č. 1732/3, 908 51 Holíč v pracovných dňoch v čase od 9:00 do 16:00 hod. zápisom do listiny upisovateľov. Akcionár je povinný splatiť peňažným vkladom celý emisný kurz ním upísaných akcií najneskôr do 22.10.2020.

Akcie, ktoré neboli účinne upísané s využitím práva na prednostné upísanie akcií doterajšími akcionármi podľa § 204a Obchodného zákonníka resp. nebudú v stanovenej lehote v plnom rozsahu splatené, budú upisované na základe verejnej výzvy v 2. kole od 23.10.2020 do 23.09.2021.

Viac informácií v prílohe alebo na telefónnom čísle Vinárstva +421 948 931 139


 

Vinárstvo Habsburg a.s.
Palárikova 3, 908 51 Holíč
zobraziť na mape

info@habsburg.sk
00421 948 931 139

Bc. Martina Čárska - obchodné zastúpenie
carska@habsburg.sk - 00421 919 224 145

Bc. Denisa Slintáková Dudková - sales manager junior
slintakova@habsburg.sk- 00421 948 210 301

IČO: 48153745
DIČ 2120073560, DIČ DPH SK2120073560

Otváracia doba:
Pon – Pia 8 h – 16 h

Vinohrady Habsburg a.s.
Palárikova 3, 908 51 Holíč
zobraziť na mape

info@vinohradyhabsburg.sk

IČO: 50717791
DIČ 2120458010, DIČ DPH SK2120458010

SK / EN