Valné zhromaždenie 14.9.2021

obchodnej spoločnosti VINÁRSTVO HABSBURG a.s., so sídlom Palárikova 1732/3, 908 51 Holíč, Slovenská republika sa uskutoční dňa 14.9.2021 o 8:00 hod. v sídle Spoločnosti na Palárikovej ul. 1732/3, 908 51 Holíč prostredníctvom korešpondenčného hlasovania, ktoré bolo všetkým právnickým osobám umožnené podľa § 5 zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony („Lex Corona“).

Predstavenstvo Spoločnosti vyzývá akcionárou, aby využili formu účasti na riadnom valnom zhromaždení výlučne formou korešpondenčného hlasovania. 

Pozvánka VINÁRSTVO HABSBURG na VZ 14.09.2021

Hlasovací lístok VINARSTVO HABSBURG na VZ 14.09.2021