Personal Data Protection

1. Správca a subjekt údajov, zdroj osobných údajov

Obchodná spoločnosť Vinárstvo Habsburg a.s., IČO 4815 3745, so sídlom Palárikova 1732/3, 90851 Holíč  / ďalej ako Vinárstvo Habsburg / v súvislosti s poskytovanými službami spracúva osobné údaje zákazníkov a záujemcov o poskytnutie služieb / ďalej spoločne označení ako „ zákazníci“ /.

Vinárstvo Habsburg týmto poskytuje informácie v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 24. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 96/46/ES (ďalej ako „nariadenie“), ako i v súlade so zákonom č. 101/2000 Sb., o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov ( ďalej ako „zákon“).

2. Kategórie spracovaných osobných údajov

Vinárstvo Habsburg spracováva nasledujúce kategórie osobných údajov:

  • Identifikačné a kontaktné údaje zákazníka, predovšetkým meno, priezvisko, rodné číslo, identifikačné číslo, adresu bydliska, číslo účtu, email a telefonický kontakt.
  • Fotografické záznamy, audiovizuálne záznamy, prvky napovedajúce o kultúrnej, spoločenskej a ekonomickej identite zákazníka, a to vždy s ohľadom na obsah a rozsah služieb poskytovaných zákazníkovi.
  • Údaje o všetkých službách poskytovaných zákazníkovi, údaje z telefonickej komunikácie, emailovej komunikácie, chatu a sms.
  • Údaje o transakciách medzi Vinárstvom Habsburg a zákazníkom, údaje o bankovom spojení zákazníka. 

3. Účel a právny dôvod spracovania údajov

Vinárstvo Habsburg spracováva osobné údaje zákazníka k nasledujúcim účelom a z nasledujúcich dôvodov:

  • Spracovanie je nevyhnutné k uzavretiu a plneniu zmluvy medzi Vinárstvom Habsburg a zákazníkom, ako i k prevedeniu opatrení prijatých pred uzatvorením zmluvy na žiadosť zákazníka.
  • Spracovanie je nevyhnutné pre účely splnenia právnych povinností, ktoré sa na Vinárstvo Habsburg vzťahujú. Vinárstvo Habsburg má predovšetkým povinnosť prevenčnú a povinnosť obozretnosti pri uzatvorení zmluvy, ako i povinnosť voči orgánom štátnej správy uložené právnymi predpismi. 
  • Spracovanie je nevyhnutné pre účely ochrany oprávnených záujemov Vinárstva Habsburg. Oprávnený záujem Vinárstva Habsburg môže byť uplatnenie práv zo zmluvy uzavretej medzi Vinárstvom Habsburg a zákazníkom. Oprávnený záujem Vinárstva Habsburg môže byť taktiež obchodný či iné oznámenie zákazníkovi v súvislosti s poskytovanou službou.

4. Právny dôvod poskytovania osobných údajov, dôsledky ich neposkytnutia

Poskytovanie horeuvedených osobných údajov zákazníkom a ich spracovanie zo strany Vinárstva Habsburg je zákonnou požiadavkou a zákazník je povinný tieto údaje poskytnúť. Ku spracovaniu horeuvedených osobných údajov k uvedeným účelom nie je treba udelenia súhlasu zo strany zákazníka. V prípade, že by zákazník neposkytol osobné údaje pred uzatvorením zmluvy či v dobe jej trvania, nebola by možná jednoznačná identifikácia zákazníka pre účely splnenia práv a povinností Vinárstva Habsburg pred uzatvorením zmluvy, pre účel uzavretia a plnenia zmluvy medzi Vinárstvom Habsburg a zákazníkom, ako ani pre účel riadneho výkonu práv a povinností plynúcich z tejto zmluvy a z právnych predpisov. Osobné údaje spočívajú vo fotografickom vyobrazení, audiovizuálnom zázname, ako i údajoch vypovedajúcich o kultúrnych, ekonomických a spoločenských pomeroch zákazníka je zákazník povinný poskytnúť v prípade, že tieto údaje majú byť spracované dľa požiadaviek zákazníka obsahom služby poskytovanej zo strany Vinárstva Habsburg zákazníkovi. Neposkytnutie týchto údajov by znemožnilo poskytnutie služby a tovaru v požadovanom obsahu, rozsahu a množstve. Zákazník je oprávnený pred zaslaním prvého emailového obchodného oznámenia požiadať Vinárstvo Habsburg, aby zákazníkovi neboli obchodné informácie zasielané a vyjadriť tým nesúhlas s ich zasielaním a to prostredníctvom emailu [email protected] . Po doručení emailu obsahujúceho obchodný návrh je zákazník oprávnený vyjadriť nesúhlas s ich ďalším zasielaním prostredníctvom tohto emailu.

5. Príjemcovia osobných údajov

Vinárstvo Habsburg poskytuje osobné údaje zákazníka príjemcom a tretím stranám, ktoré sú orgány verejnej moci, fyzické či právnické osoby ( hlavne osoby poskytujúce zamestnávateľovi účtovné služby a osoby poskytujúce zamestnávateľovi dátové úložiská ), agentúra alebo ďalší subjekt. Vinárstvo Habsburg takto poskytuje údaje bez súhlasu zákazníka iba v súvislosti s horeuvedenými účelmi spracovania osobných údajov a z horeuvedených dôvodov spracovania. Akékoľvek poskytnutie osobných údajov zákazníka akýmkoľvek ďalším príjemcom z iných ako horeuvedených dôvodov je možné iba na základe súhlasu udeleného zákazníkom Vinárstva Habsburg. V prípade úmyslu predať osobné údaje ďalším príjemcom k iným ako uvedeným účelom a z iných ako horeuvedených dôvodov Vinárstvo Habsburg osobné údaje takto odovzdá iba v prípade, že k tomu zákazník vopred udelí výslovný súhlas.

6. Práva zákazníka

Zákazník je oprávnení žiadať od Vinárstva Habsburg prístup k osobným údajom týkajúcich sa zákazníka,  ich opravu alebo vymazanie, poprípade obmedzenie spracovania a vzniesť námietku proti spracovaniu , ak nebude tým ohrozený alebo znemožnený výkon práv a povinností plynúcich zo zmluvy uzavretej medzi Vinárstvom Habsburg a zákazníkom, ako i z právnych predpisov. Zákazník je oprávnený podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov.

7. Uchovávanie osobných údajov

Osobné údaje zákazníka budú uložené po dobu trvania zmluvného vzťahu medzi Vinárstvom Habsburg a zákazníkom a po skončení zmluvného vzťahu po dobu trvania oprávnených záujmov Vinárstva Habsburg. V ďalších prípadoch budú osobné údaje uchovávané po dobu trvania obdobia pre archivovanie daných zvláštnych právnych predpisov, hlavne zákona o archivovaní.

Totožnosť a kontaktné údaje správcu sa zhodujú s údajmi o horeuvedenom správcovi.